Installation the Chemistry Application on Your Computer platform Windows InstallChemistryPC.html
Installation the Chemistry Application on Your Computer platform Macintosh Mac OS 10.4 (Book Pro) Parallel Desktop with Runing Windows XP2 InstallChemistryMac.html

Chemistry Biochemistry and Bio-Medical Sciences

BioThermodynamics  Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”OxRedBiological.pdf 
BioThermodynamicsL  „Medicīniskās ķīmijas”, „Bioķīmijas” studijas OxRedBiologicalL.pdf 
Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”, MedicalChemistry16 

Biochemistry Thermodynamics Attractor Ilya Prigogine Nobel Prize 1977. Organisms are organic regulated complex systems with the dissipative structure driving irreversible processes to the certain Attractors during the homeostasis of life, evolution and survival.
Atraktori bioķīmijas termodinamika Ilja Prigožins 1977. gada Nobeļa prēmija. Dzīvie organismi ir organiski regulētas kompleksas sistēmas, disipatīvas struktūras saturoši, neatgriezenisko procesu darbināti, ar noteiktiem atraktoriem virzīti organismu molekulāro mašīnu dzinēji, evolūcijas un izdzīvošanas homeostāzes instrumenti.

Chemical potential μ and Process Spontaneous Direction in HomeostasisThermodynamics,
Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”. Physiologic processes 25 solutions G,H,S.
Ķīmiskais potenciāls μ un patvaļīgie procesi cilvēka ķermenī. Homeostāze. Termodinamikas.
Studijas „Medicīniskajā ķīmijā”; „Bioķīmijā”fizioloģiski-bioķīmisko procesu 25 risinājumi G,H,S.
Free Energy Change amount GA, µ Chemical potential as well too Equilibrium Constant Keq.
Brīvās enerģijas daudzuma izmaiņa GA, ķīmiskais potenciāls µ kā arī līdzsvara konstante Keq.
Compounds and Energy Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”
Spontaneousreaction condition Gibs free energy change negative G<0
Vielu un enerģijas Studijas „Medicīniskajā ķīmijā”; „Bioķīmijā”
Reakcijas patvaļīguma nosacījums Gibsa brīvās enerģijas izmaiņa negatīva G<0

Metabolism/Environment interface thermodynamics CO2 , O2 respiration Homeostasis
Vielmaiņas/vides saskares thermodnamika CO2 , O2 elpošanas Homeostāze

Chemical equilibrium disruption processes in Nature, environment transformation and
importance of Le Chatelier theorem discovery for sciences, life and technologies (pdf)
Dabā notiekošo ķīmisko procesu līdzsvara izjaukšana, pārmaiņas vidē un
Lešateljē principa atklāšanas nozīme zinātnes, dzīvībā un tehnoloģiju attīstībā (pdf)

Coligative properties Water Homeostasis evaporation - condensation equilibrium and
Physiologic Biochemistry Mechanisms in Human body of Water Circulation Homeostasis thrugh Aquaporins.
Koligatīvās īpašības Ūdens iztvaikošanas-kondensācijas Homeostāzes līdzsvars un ūdens
cirkulācijas bioķīmiski-fizioloģiskais mehanisms cilvēka ķermeņa Homeostāzē cauri akvaporīniem.

Flow of water
through the membrane integrated aquaporins. Physiologic Biochemistry
mechanisms in muman body of water circulation through aquaporins.
Udens plūsmas cauri membrānā integrētiem akvaporīniem. Ūdens cirkulācijas cauri
akvaporīniem cilvēka ķermenī fizioloģiski-bioķīmiskais mehānisms.
H2Oprotolytical ionization instead Arrenius dissociation. Acids and bases pH and pOH.
pKw=-log(Kw). Hydrolyse of salts and its combination with bases and acids.
H2Oprotolītiska jonizācija Arēnius disociācijas vietā. Skābes un bāzes pH un pOH.
pKw=-log(Kw) Sāļu hidrolīze un to kombinēšana no bāzēm un skābēm.
Green plant CO2 assimilation and photosynthesis O2 OSMOSIS Physiology to AIR.
Zaļo augu CO2 asimilācija un fotosintēzes O2 OSMOZES fizioloģija iztvaikojot gaisā.
Atomic rearrangement between CO2 & H2O in photosynthesis of O2aqua+C6H12O6+H2O

BufferSolution Brønsted weak acids protolitic reactions in complexes within
HEMOGLOBIN deoxy-oxy and Carbonic Anhydrase stabilized oxygen
arterial concentration [O2aqua]=6•10-5 M and Prigogine attractor pH=7.36 as well
O2 <=> CO2 exchange enzyme complexes for Homeostasis , evolution and surviving.

Buferšķīdumi Brensteda vāju skābju protolītiskas reakcijas kompleksos ar
HEMOGLOBĪNA deoksi-oksi un karbo anhidrāzi stabilizē skābekļa
arteriālo koncentrāciju [O2aqua]=6•10-5 M un Prigožina atraktoru pH=7.36 kā
O2 <=> CO2 vielmaiņas enzīmu komplekss Homeostāzei , evolūcijai un izdzīvošanai.

Electrode potencial and obtaining Nernst's Potential E=Eo+(RT/F/n)log([Ox]/[Red])
Elektroda potenciāls un Nernsta potenciāla E=Eo+(RT/F/n)log([Ox]/[Red]) izvedums

Atomic orbitals s, p, d, f ; Principal quantum number n, azimutal quantum number l, magnetic quantum number ml, spin ½
Atomu orbitāles s, p, d, f; galvenais kvantu skaitlis n, azimutālais kvantu skaitlis l, magnētiskais kvantu skaitlis ml, spins ½
Chemical interaction forces , chemical bond types, covalent bond as sigma sigma  and pi   bond, metal bonds.
VSEPR Valent Shell Electron Pair Repulsion method exchange mechanism and donor acceptor coordinative bonds
Ķīmiskie mijiedarbības spēki, ķīmisko saišu veidi, kovalentā saite sigma sigma un pī , metāliskā saite.
VSEPR valento elektronu pāru apmaiņas mehānisms un donoru akceptoru koordinatīvās saites

Complex Coordinative compounds central atom bond symetrysation geometry.
Kompleksie koordinatīvie savienojumi apkārt atomam centrā kovalento saišu simetriskai ģeometrijai.

CrystalloGraphy objects around central atom bond symetrysation geometry.
Kristālu simetrija apkārt atomam centrā kovalento saišu simetriskās ģeometrijas veidojumi.

The Biological pH calculations for water solutions in human body
Bioloģiakā pH aprēķini cilvēka ķermenī ūdens šķīdumos
Surface Active Compounds (SAC), membranes and
ChiloMicrons, VLDL, LDL, HDL in human body LipidiEng;
Virsmas Aktīvas Vielas (VAV), membrānas un
hilomikroni, ĻZBL, ZBL, ABL cilvēka ķermenī Lipīdi;
FABP taukskābes intracelulāri transportējošas olbaltumvielas FABPlipocalinsS;
Fatty acid binding proteins FABP intracellular transport FABPlipocalinsAS;

Channales biological Membrane Potentials the H+, Na+, K+, HCO3- and Cl- ions and Chemiosmosis Mechanism for Physiologic Biochemistry production of ATP4-in Mitochondria
Jonu kanalu potenciāli bioloģiakā membrānā H+, Na+, K+, HCO3- un Cl-un fizioloģiski-bioķīmiskais hemiosmozes mehānisms ATF4- producēšanai mitohondrijās

ENZYME Kinetics, Activity Factors Ea,A, exp(Ea/R/T) Human body has complex reactions ordered in five 5 types versus chaos of non Enzymatic reactions
ENZĪMU kinētikas, aktivitātes faktori Ea,A, exp(Ea/R/T) Cilvēkā  komplekso reakciju kārtība norisinās piecos veidos pretstatā ne enzimātisku reakciju haosam

Reactivity of CATALASE indispensable Prigogine attractor as Krebs cycle engine
for succinate dehydrogenation to fumarate.
KATALĀZES reaktivitāte nepieciešams Prigožina atraktors Krebsa cikla dzinējs
sukcināta dehidrogenēšanā par fumarātu.

Mechanism of Enzyme governed Kinetics, Terms, Dynamics and Factors
Enzīmu vadīto reakciju kinētikas mehānisms, jēdzieni, dinamika un faktori

Proteins
(pdf) Advances (pdf)
Composite proteīns with carbohydrates, hemes, ltpids, cell membranes and nucleic acids(pdf)
Olbaltumvielu (pdf) Studijas (pdf)
Compozīti olbaltumi ar ogļhidratiem, hēmiem, ltpīdiem, šūnu membrānām un nukleīnskābēm(pdf)

Proteins encoded by human genes pdf.
Olbaltumvielas iekodētas cilvēka genomā pdf.

3LipidiDabasViel310311Eng Nutrients
3LipidiDabasViel310311 DABAS VIELAS

35Ogl45Hidr150211Eng Carbohydrates and Glucose
35Ogl45Hidr150211 Ogļhidrāti un glikoze

39NuklSk310311Eng Information molecules DNA and RNA
39NuklSk310311 Informācijas molekulas DNS un RNS

Glikoproteīni pdf, hromoproteīni, nukleoproteīni, pdf
lipīdu transports (ekstra celulārs): lipoproteīni, lipokalīni, albumīns
lipīdu transports (intra celulārs) START un citi lipīdu saistošie proteīni
Glycoproteins pdf, Chromoproteins, Nucleoproteins, pdf
lipids transport (extra cellular): Lipoproteins, Lipocalins, Albumin
lipids transport (intra cellular) START and other lipids binding proteins

1st semester Syllabus start in Riga Stradins University
                                      Medical Chemistry 1. September 2019.year prctical studies.
B course 2nd semester Syllabus Riga Stradins University
                           Experimental Resarche MedChem since MarchOctober 2019. Year

1.semestra studiju sākums Rīgas Stradiņa universitātē Medicīniskās ķīmijas programmā 03.09.2019.
Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā A korpusa ceturtajā stāvā un lekcijas 1. auditorijā.
B kursa 2.semestra studiju apraksts Rīgas Stradiņa universitātē
                           Eksperimentālā pētniecība Medicīniskajā ķīmijā no marta 2020. gadā.

Datu grāmatiņa Data_bookSpring2015CTL 01.09.2019.
Data book Data_bookSpring2015CT 01.09.2019.

PeriodicTable of Elements ElTable2000MP13EnPColor printable A4 format English

Elementu periodiskā Tabula ElTable2000MP13PColor izdrukājama A4 formātā

Elementu periodiskā Tabula ElTable2000MP13skColorPC vidusskolai A4 formātā

B2_vitamin water soluble two electrons carrier in Biochemistry yellow riboflavin.
B2_vitamīns ūdenī šķīstošs divu elektronu pārnesējs bioķīmijā dzeltens riboflavīns.

Vispārīgā ķīmija medicïnas profïla studentiem OxRePprocesiLdW

Dažu populārāko Oks-Red sistēmu standart potenciālus varat atrast pēc atbilstošās tēmas OxRedBiologicalW
General Chemistry for medical students practical lab-work Ox–RedProcesesLd
Thermodynamics, electrochemistry,collected Ox-Red system tables EXEL application RedOxLehnigerHSGCO2-7-0512.xls RSU 01.02.2019.

Rïgas Stradiņa universitātes Medicīniskās ķīmijas, Eksperimentālā pētniecība ceļvedis.
Riga Stradin University Medical hCemistry, Experimental research study guide.

Magnesium cations in aquticum Brønsted equilibria - in general for a weak acid

hydroxy complexes MgOH26acdSM.htm or CaOH26acdSM.htm or NaOH6.html or

KOH6.html or AlOH63.html or CuOH24acdSM.htm and as complex stability equilibria 05.05.2008.

Chemistry Biochemistry for medical and pharmacy Students
K vitamin dependents Glu residues corrected gama-carboxylation reactions KvitaminGluGamaCarboxyl
ISIS Draw transfer graphic file (.tgf) K vitamin reaction Kvitam.tgf RSU 05.09.2010.

Riga Stradin University Acid Base indicators Riga pdf, SkabBazInd,
West India Mona University in Jamaica Chemistry Faculty Kingstone
California University Santa Barbara Biochemistry
Carnegie Mellon University Biochemistry  and Physical Chemistry Pittsburgh, PA 15213
Biochemical Interactions OpenLessons.htm Fundamentals of Biochemistry Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt 1999
Medical Biochemistry Bayne 2007 OpenLessons.htm  608 pages

1st International Baltic Symposium onScience and Technology Education
(BalticSTE2015) „STATE-OF-THE-ART AND FUTURE PERSPECTIVES“
15-18 June 2015, Siauliai, Lithuania

An approach to teaching medical chemistry that highlights interdisciplinary nature of science
Aris Kaksis, Agnese Brangule, Mihails Haļitovs : BalticSTE2015Aart
Poster: BalticSTE2015A3art

Aris Kaksis doctor chem. (Ph.D.Chem) at Riga Stradin's University assistant professor Curriculum at department of Human Physiology and Biochemistry in Riga Stradin University ariska@latnet.lv room A403, Dzirciema Str16, Riga,  LV-1007, LATVIA . Tetis.html