InstallChemistryMac Installation the Chemistry Applications on
Your Computer platform Macintosh Parallels Desctop Windows InstallChemistryMacLat

Medical Chemistry Biochemistry Sciences

Thermodynamics Equilibrium Homeostasis  Prigogine shows perfect order self
organisation the Universe and Sciences „Biochemistry” by high rate protolisis attrators.
The chaos is just apparent
Oxidatio Reduction Homeostasis 
The Biochemistry Thermodynamic oxidation reduction Biochemistry Thermodynamic Ox Red 

Termodinamika līdzsvars homeostāze
  Prigožins parāda perfektas kārtības
pašorganizēšanos visumā un zinātnē „Bioķīmijā”
ar liela ātruma protolīzes atraktoriem.
Haos ir tikai šķietams. Oksidēšanās reducēšanās homeostāze 
Bioķīmijas termodinamika oksidēšanā reducēšana. Bioķīmijas termodinamika Ox Red 

What mean Prigogine attractor?
Ko nozīmē Prigožina? atraktori?

Biochemistry Thermodynamics Attractor Ilya Prigogine Nobel Prize 1977 in Chemistry..
Equilibrium state is “attractor” for non-equilibrium states.
High rate protolysis Attractors stay at equilibrium, while Homeostasis continues generate
concentration gradients for transport down and for osmosis against concentration gradients.
Irreversible protolytic enzyme reactivity drive with certain Attractors Brownian molecular
engines as instruments of homeostasis, of evolution and surviving.
Attractors made functionally active molecules, Self-Organize the perfect reactions order in
homeostasis. [2,3,4] Deviation from Attractor values disorder the homeostasis. The Chaos
stops the homeostasis which disappears as extinct from Biosphere.
The Homeostasis is membranes compartmented complex reactions clusters with compounds
mixture, in which dissipative structure molecules having generate functional activity and what
irreversible drive with certain Attractors Brownian molecular engines to free energy change
to minimum, as non-equilibrium homeostasis instruments.

Atraktori bioķīmijas termodinamika Ilja Prigožins 1977. gada Nobeļa prēmija ķīmijā.
Līdzsvara stāvoklis ir “atraktors” nelīdzsvara stāvokļiem.
Liela ātruma protolīzes Atraktori atrodas līdzsvarā, kamēr homeostāze turpina ģenerēt
koncentrācijas gradientus transportam lejup un osmozei pretēji koncentrācijas gradientiem.
Neatgriezeniska enzīmu protolītiska reaktivitāte darbina ar noteiktiem atraktoriem Brauna
molekulāros dzinējus kā instrumentus homeostāzei, evolūcijai un izdzīvošanai.
Atraktori veic molekulu funkcionālu aktivāciju paš-organizējot perfektu reakciju kārtību
homeostāzē. [2,3,4] Novirze no atraktoru vērtībām izjauc homeostāzes kārtību.
Haoss apstādina homeostāzi, kura izgaist no Biosfēras.
Homeostāze ir membranu nodalītas komplekso reakciju kopas ar vielu maisījumiem, kurās
ģenerētā disipatīvu struktūru molekulu funkcionāla aktivitāte neatgriezeniski darbojas brīvās
enerģijas izmaiņas minimizācijas virzienā, ar noteiktiem atraktoriem virzīti molekulāro mašīnu
dzinēji, kā nelīdzsvara homeostāzes instrumenti.

Hundred Years of high rate water protolysis and
55 Years Prigogine Attractors Thermodynamic for Universe order.
Functionally activate oxygen and carbon dioxide molecules with
high rate protolysis in water as Biosphere Self-Organization Attractors create
perfect order homeostasis reactions to link bioenergetic.

Simts gadi liela ātruma ūdens protolīzei un
55 gadi Prigožina atraktoru termodinamikai par visuma kārtību.
Funkcionāli aktivētas skābekļa un oglekļa dioksīda molekulas ar liela ātruma
protolīzi ūdenī kā Biosfēras pašorganizējošie atraktori veido
perfektas kārtības homeostāzes reakcijas pieslēdzoties bioenerģētikai. perfect order
homeostasis reactions to link bioenergetic.

High rate protolysis in Biochemistry with
oxygen, carbon dioxide and water molecules
change free energy content for protolysis products
O2
arterial, H3O+, HCO3-, H2OBiochemistry, OH-,


as functional activation under Attractors rule, what create
perfect order reactions homeostasis for progress of bioenergetic.
Liela ātruma protolīze bioķīmijā ar
skābekļa, oglekļa dioksīda un ūdens molekulām
izmaina brīvās enerģijas saturu protolīzes produktos
O2
arteriāls, H3O+, HCO3-, H2OBioķīmija, OH-,

kā funkcionāla aktivēšana atraktoru noteikumu virzīti rada
perfektas reakciju kārtības homeostāzi bioenerģētikas norisei.

Chemical potential μ and Free energy change minimum Prigogine attractors Studies
in Homeostasis. Thermodynamics, „Medical chemistry”, „Biochemistry”.
Thermodynamic processes 100 solutions.
Ķīmiskais potenciāls μ un brīvās enerģijas izmaiņas minimuma, Prigožina atraktoru
studijas: Homeostāze. Termodinamika, „Medicīniskajā ķīmijā”; „Bioķīmijā”,
termodina
misko procesu 100 risinājumi.
Free Energy Change GA in Hess law, at Equilibrium and in Homeostasis.
Prigogine attractors Studies.
Brīvās enerģijas daudzuma izmaiņa G, Hesa likums, līdzsvara un Homeostāze.
Prigožina atraktoru studijas.

Spontaneous favored reaction Gibs free energy change negative
GHess<0 with Hess law is larger but

Prigogine attractor of equilibrium
is minimisation the value for free energy change
[GHess]>[Gequilibrium].

Like Physical process tends to stabilisation reaching minimum of energy.


Labvēlīgas reakcijas patvaļīgums ir negatīva Gibsa brīvās enerģijas izmaiņa
GHess<0 un ir apjomīgāka ar Hesa likumu, bet

līdzsvarā Prigožina atraktors
ir brīvās enerģijas izmaiņas absolūtās vērtības
minimizācija
[GHess]>[Gequilibrium].

Kā fizikā process tiecas uz stabilitāti sasniedzot enerģijas minimumu.

Medical Chemistry in Organisms mixture of compounds
show functional active molecules formation conditions as attractors.
Protolytic solutions Organism biochemical environment forming fast equilibria drive
life processes with attractors of molecules functional activity:
generate concentration gradients, air 20.95% [O2] , osmolar concentration 0,305 M,
ionic strength 0,25 M, pH = 7,36, 310,15 K degree.
Organisms are compartmented complex reactions clusters of compounds mixture,
dissipative structure containing,
irreversible free energy change to minimum working,
with certain Attractors driven Brownian molecular engines,
evolution and surviving instruments of non equilibria being homeostasis.

Medicīniskā ķīmija organismu vielu maisījumos
rāda funkcionāli aktīvu molekulu veidošanās nosacījumus kā atraktorus.
Protolītiskie šķīdumi Organisma bioķīmiskās vides veidojošie ātrie līdzsvari virza
dzīvības procesus ar molekulu funkcionālās aktivitātes atraktoriem:
ģenerētiem koncentrācijas gradientiem, gaisa 20,95% [O2],
osmolāro koncentrāciju 0,305 M, jonu spēku 0,25 M, pH = 7,36, 310,15 K grādi.
Organismi ir nodalīti komplekso reakciju kopu vielu maisījumi,
disipatīvas struktūras saturoši,
neatgriezeniski brīvās enerģijas izmaiņas minimizācijā vērsti,
ar noteiktiem atraktoriem virzīti molekulāro mašīnu dzinēji,
evolūcijas un izdzīvošanas nelīdzsvarā esoši homeostāzes instrumenti.

Metabolism/Environment interface thermodynamics CO2 , O2 respiration Homeostasis
Vielmaiņas/vides saskares thermodnamika CO2 , O2 elpošanas Homeostāze

Active mass law Le Chatelier principle
for free energy change minimum
reaching as Prigogine attractor
Chemical equilibrium processes transformation studies
in Life Homeostasis and technologies (green eco balance)
CO2gas no reaction with water just dissolves exothermic in small ratio
Keq=[CO2aqua]/[CO2gas]=10-1.4846 =0,01296=1/77,2.
Enzyme carbonic anhydrase let CO2aqua react with
two H2O endothermic ratio cooling Planet 30,6 times
Keq=[CO2aqua+HCO3-]/[CO2gas]
Enzyme CA is significant
CO2gas assimilator CO2aqua+HCO3- in water

cooling Planet as Earth ecosystem balance.

Darbīgo masu Lešateljē princips
Prigožina atraktora sasniegšana
brīvās enerģijas izmaiņas minimumā.
Ķīmisko procesu līdzsvaru pārmaiņu studijas
dzīvības Homeostāzē un tehnoloģiju attīstībā (zaļais eko-līdzsvars)
CO2gas nereaģē ar ūdeni tikai eksotermiski šķīst nelielā attiecībā
Keq=[CO2aqua]/[CO2gas]=10-1.4846 =0,01296=1/77,2.
Enzīms karbo anhidrāze liek CO2aqua reaģēt ar
divām H2O endotermiski attiecība 30,6 reizes dzesē Planētu
Keq=[CO2aqua+HCO3-]/[CO2gas]
Enzīms CA ir nozīmīgs
CO2gas assimilātors CO2aqua+HCO3- ūdenī
dzesējot Planētu Zemes ekosistēmas balansā.

Coligative properties Water Homeostasis evaporation - condensation equilibrium and
Physiologic Biochemistry Mechanisms of Water Circulation thrugh Aquaporins.
Koligatīvās īpašības Ūdens iztvaikošanas-kondensācijas Homeostāzes līdzsvars un ūdens
cirkulācijas bioķīmiski-fizioloģiskais mehanisms cauri akvaporīniem.

Flow of water
through the membrane integrated aquaporins. Physiologic Biochemistry
mechanisms of water circulation through aquaporins.
Udens plūsmas cauri membrānā integrētiem akvaporīniem. Ūdens cirkulācijas cauri
akvaporīniem fizioloģiski-bioķīmiskais mehānisms.

H2Oprotolytical ionization DISSOCIATION and WATER protolysis.
pH hydrogen [H3O+] exponent. Prigogine attractors.
Brensted high rate water protolysis with colliding water H2O molecules 1923 pH and pOH.
H2Oprotolītiska jonizācija DISOCIĀCIJA un ŪDENS protolīze.
pH ūdeņraža [H3O+] eksponente. Prigožina atraktori.
Brensteda liela ātruma protolīze ūdens H2O molekulu sadursmē 1923 pH un pOH.

Green plant CO2 assimilation and photosynthesis O2 OSMOSIS to AIR.
Zaļo augu CO2 asimilācija un fotosintēzes O2 OSMOZE iztvaikojot gaisā.
Atomic rearrangement between CO2 & H2O in photosynthesis of O2aqua+C6H12O6+H2O.

Protolytic equilibria in water Buffer Solutions. Brønsted high rate
water protolysis tend to Prigogine attractor pH value 7.36
formed of two dominate phosphate and bicarbonate buffer systems
with over inflection point on the middle pKa=7,199 and pKa=7,0512.
That create protonate amines -NH3+ and deprotonate carboxylates -COO-
for functional activity of enzymes
in proteins, amino acids, carbonic acids and amines
with broadband silencing interval from pH=6 to pH=7,36.

Protolītiskie līdzsvari ūdenī Buferšķīdumi . Brensteda liela ātruma
ūdens protolīze tiecas uz Prigožina atraktoru pH vērtību 7,36
veidotu no divuām dominējošām fosfātu un bikarbonāta bufera sistēmām
ar pārliekuma punktu vidū pKa=7,199 un pKa=7,0512.
Tās rada protonētus amīnus-NH3+ un deprotonētus karboksilātus -COO-
enzīmu funkcionālai aktivitātei
olbaltumvielās, aminoskābēs, karbonskābēs un amīnos
ar platjoslas klusējošu intervālu no pH=6 līdz pH=7,36.

Electrode potencial by Nernst's and free energy change at Red-Ox equilibrium amd half reactions.
Elektroda potenciāls pēc Nernsta un brīvās enerģijas izmaiņa Red-Oks līdzsvarā un pusreakcijās.

Atomic orbitals s, p, d, f ; Principal quantum number n, azimutal quantum number l,
magnetic quantum number ml, spin ½ magnetic feeld.
Atomu orbitāles s, p, d, f; galvenais kvantu skaitlis n, azimutālais kvantu skaitlis l,
magnētiskais kvantu skaitlis ml, spins ½ magnētiskais lauks.
Chemical interaction forces , chemical bond types, covalent bond as sigma sigma  and pi , metal bonds.
VSEPR Valent Shell Electron Pair Repulsion method exchange mechanism and
bods as well donor acceptor coordinative bonds Symmetrisation araund atoms
Prigogine attractor of energy minimisation.
Ķīmiskie mijiedarbības spēki, ķīmisko saišu veidi, kovalentā saite sigma sigma un pī , metāliskā saite.
VSEPR valento elektronu pāru apmaiņas mehānisms un
kovalento saišu tai skaitā donoru akceptoru koordinatīvo saišu simetrizācija atomam ir
enerģijas minimizācija - Prigožina atraktors.

Complex Coordinative compounds central atom bond symetrysation geometry Prigogine attractor.
Kompleksie ar atomu centrā koordinatīvo savienojumu simetrizācijas ģeometrija Prigožina atraktors.

CrystalloGraphy symetry around central atom bond symetrysation
is Prigogine attractor for reaching minimum of energy,
because negative charged orbitals of electrons push off each others.
Kristālu simetrija apkārt centralam atomam kovalento saišu simetriizācija
ir Prigožina atraktors enerģijas minimuma sasniegšanai,
jo negatīvi lādētas elektronu orbitāles atgrūžas.

Organisms pH calculations in life processes
for formation of molecules functional activity
with attractors:
water concentration [H2O]=55.3457 M,
generate concentration gradients,
air 20.95% [O2],
osmolar concentration 0,305 M,
ionic strength 0,2 M,
pH = 7,36 hydroxonium concentration [H3O+]=10-7,36 M,
temperature 310,15 K degree
Organismu pH aprēķini dzīvības procesos ar molekulu
funkcionālās aktivitātes atraktoriem:
ūdens koncentrāciju [H2O]=55.3457 M,
ģenerētiem koncentrācijas gradientiem,
gaisa 20.95% [O2],
osmolāro koncentrāciju 0,305 M,
jonu spēku 0,2 M,
pH=7,36 hidroksonija koncentrāciju [H3O+]=10-7,36 M,
temperatūru 310,15 K grādi.

Surface Active Compounds (SAC), membranes,
ChiloMicrons, VLDL, LDL, HDL in human body Lipids;
Virsmas Aktīvas Vielas (VAV), membrānas un
hilomikroni, ĻZBL, ZBL, ABL cilvēka ķermenī Lipīdi;
FABP taukskābes intracelulāri transportējošas olbaltumvielas FABPlipocalinsS;
Fatty acid binding proteins FABP intracellular transport FABPlipocalinsAS;

Channales biological Membrane Potentials the H+, Na+, K+, HCO3- and Cl- ions and
Chemiosmosis Mechanism for production of ATP4-in Mitochondria
Jonu kanalu potenciāli bioloģiakā membrānā H+, Na+, K+, HCO3- un Cl-un
hemiosmozes mehānisms ATF4- producēšanai mitohondrijās

ENZYME Kinetics, Activity Factors Ea,A, exp(Ea/R/T) Human body has five 5 types
complex ordered reactions versus chaos of non Enzymatic reactions.
ENZĪMU kinētikas, aktivitātes faktori Ea,A, exp(Ea/R/T) Cilvēkā piecu veidu
komplekso reakciju norises kārtība pretstatā ne enzimātisku reakciju haosam.

Reactivity of CATALASE indispensable Prigogine attractor as peroxisomes engine
for unsaturated cis double bond >C=C< fatty acid elongation .
KATALĀZES reaktivitāte nepieciešams Prigožina atraktors kā peroksisomu dzinējs
nepiesatināto cis dubult saites >C=C< taukskabju pagarināšanai .

B2_vitamin water soluble two electrons carrier yellow riboflavin and
velocity of reaction first order kinetiks v=k*[CH2S2O3].
B2_vitamīns ūdenī šķīstošs divu elektronu pārnesējs dzeltens riboflavīns un
reakcijas ātrums pirmās pakāpes kinetika v=k*[CH2S2O3].

Mechanism of Enzyme governed Kinetics, Terms, Dynamics and Factors
Enzīmu vadīto reakciju kinētikas mehānisms, jēdzieni, dinamika un faktori

Proteins
(pdf) Advances (pdf)
Composite proteīns with carbohydrates, hemes, ltpids, cell membranes and nucleic acids(pdf)
Olbaltumvielu (pdf) Studijas (pdf)
Compozīti olbaltumi ar ogļhidratiem, hēmiem, ltpīdiem, šūnu membrānām un nukleīnskābēm(pdf)

Proteins encoded by human genes pdf.
Olbaltumvielas iekodētas cilvēka genomā pdf.

pdf Nutrients
pdf DABAS VIELAS

pdf Carbohydrates and Glucose
pdf Ogļhidrāti un glikoze

pdf Information molecules DNA and RNA
pdf Informācijas molekulas DNS un RNS

Glikoproteīni pdf, hromoproteīni, nukleoproteīni, pdf
lipīdu transports (ekstra celulārs): lipoproteīni, lipokalīni, albumīns
lipīdu transports (intra celulārs) START un citi lipīdu saistošie proteīni
Glycoproteins pdf, Chromoproteins, Nucleoproteins, pdf
lipids transport (extra cellular): Lipoproteins, Lipocalins, Albumin
lipids transport (intra cellular) START and other lipids binding proteins

1st semester Syllabus start in Riga Stradins University
                                      Medical Chemistry 1. September 2020.year prctical studies.
B course 2nd semester Syllabus Riga Stradins University
          Experimental Resarche MedChem since October 2023rd Year

1.semestra studiju sākums Rīgas Stradiņa universitātē Medicīniskās ķīmijas programmā 31.09.2020.
Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā A korpusa ceturtajā stāvā un lekcijas 1. auditorijā.
B kursa 2.semestra studiju apraksts Rīgas Stradiņa universitātē
           Eksperimentālā pētniecība Medicīniskajā ķīmijā no marta 2023. gadā.

Datu grāmatiņa Data_bookSpring2015CTL 01.02.2023.
Data book Data_bookSpring2015CT 01.02.20223.

PeriodicTable of Elements ElTable2000MP13EnPColor printable A4 format English

Elementu periodiskā Tabula ElTable2000MP13PColor izdrukājama A4 formātā

Elementu periodiskā Tabula ElTable2000MP13skColorPC vidusskolai klasiskā formātā

Thermodynamics, electrochemistry,collected Ox-Red system tables
EXEL application RedOxLehnigerHSGCO2-7-0512.xls RSU 31.12.2020.

Magnesium cations in aquticum Brønsted equilibria - in general for a weak acid

hydroxy complexes MgOH26acdSM.htm or CaOH26acdSM.htm or NaOH6.html or

KOH6.html or AlOH63.html or CuOH24acdSM.htm and as complex stability equilibria 05.05.2008.

Chemistry Biochemistry for medical and pharmacy Students
K vitamin dependents Glu residues corrected gama-carboxylation reactions KvitaminGluGamaCarboxyl
ISIS Draw transfer graphic file (.tgf) K vitamin reaction Kvitam.tgf RSU 05.09.2010.

Riga Stradin University Acid Base indicators Riga pdf, SkabBazInd,
West India Mona University in Jamaica Chemistry Faculty Kingstone
California University Santa Barbara Biochemistry
Carnegie Mellon University Biochemistry  and Physical Chemistry Pittsburgh, PA 15213
Biochemical Interactions OpenLessons.htm Fundamentals of Biochemistry
Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt 1999
Medical Biochemistry Bayne 2007 OpenLessons.htm  608 pages

1st International Baltic Symposium onScience and Technology Education
(BalticSTE2015) „STATE-OF-THE-ART AND FUTURE PERSPECTIVES“
15-18 June 2015, Siauliai, Lithuania

An approach to teaching medical chemistry that highlights interdisciplinary nature of science
Aris Kaksis, Agnese Brangule, Mihails Haļitovs : BalticSTE2015Aart
Poster: BalticSTE2015A3art

Aris Kaksis doctor chem. (Ph.D.Chem) at Riga Stradin's University
assistant professor Curriculum at department of Human Physiology and Biochemistry in
Riga Stradin University ariska@latnet.lv room A403, Dzirciema Str16, Riga,  LV-1007, LATVIA . Tetis.html