Installation the Chemistry Application on Your Computer platform Windows InstallChemistryPC.html
Installation the Chemistry Application on Your Computer platform Macintosh Mac OS 10.4 (Book Pro) Parallel Desktop with Runing Windows XP2 InstallChemistryMac.html

Chemistry Biochemistry and Bio-Medical Sciences

BioThermodynamics.pdf  Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”
OxRedBiological.pdf  Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”, MedicalChemistry16.pdf 

Chemical potential .pdf μ and Process Spontaneous Direction in HomeostasisThermodynamics,
Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”. Physiologic processes 18 solutions.pdf G, H, S.
Ķīmiskais potenciāls.pdf μ un patvaļīgie procesi cilvēka ķermenī. Homeostāze. Termodinamikas.
Studijas „Medicīniskajā ķīmijā”; „Bioķīmijā”fizioloģiski-bioķīmisko procesu 18 risinājumi.pdf G, H, S.
Free Energy Change .pdf amount GA, µ Chemical potential as well too Equilibrium Constant Keq.
Compounds and Energy Studies in „Medical chemistry”, „Biochemistry”
Brīvās enerģijas.pdf daudzuma izmaiņa GA, ķīmiskais potenciāls µ kā arī līdzsvara konstante Keq.
Vielu un enerģijas Studijas „Medicīniskajā ķīmijā”; „Bioķīmijā”
Spontaneous.pdf reaction condition Gibs free energy change negative G<0
Reakcijas.pdf patvaļīguma nosacījums Gibsa brīvās enerģijas izmaiņa negatīva G<0

Metabolism/Environment interface thermodynamics CO2 , O2 respiration Homeostasis
Vielmaiņas/vides saskares thermodnamika CO2 , O2 elpošanas Homeostāze

Chemical equilibrium disruption processes in Nature, environment transformation and
importance of Le Chatelier theorem discovery for sciences, life and technologies (pdf, doc)
Dabā notiekošo ķīmisko procesu līdzsvara izjaukšana, pārmaiņas vidē un
Lešateljē principa atklāšanas nozīme zinātnes, dzīvībā un tehnoloģiju attīstībā (pdf, doc)

Coligative properties .pdf Water Homeostasis evaporation - condensation equilibrium and
Physiologic Biochemistry Mechanisms in Human body of Water Circulation Homeostasis thrugh Aquaporins.
Koligatīvās īpašības.pdf Ūdens iztvaikošanas-kondensācijas Homeostāzes līdzsvars un ūdens
cirkulācijas bioķīmiski-fizioloģiskais mehanisms cilvēka ķermeņa Homeostāzē cauri akvaporīniem.

Flow of water .pdf
through the membrane integrated aquaporins. Physiologic Biochemistry
mechanisms in muman body of water circulation through aquaporins.
Udens plūsmas .pdf cauri membrānā integrētiem akvaporīniem. Ūdens cirkulācijas cauri
akvaporīniem cilvēka ķermenī fizioloģiski-bioķīmiskais mehānisms.
H2Oprotolytical ionization instead Arrenius dissociation. Acids and bases pH and pOH.
pKw=-log(Kw). Hydrolyse of salts and its combination with bases and acids.
H2Oprotolītiska jonizācija Arēnius disociācijas vietā. Skābes un bāzes pH un pOH.
pKw=-log(Kw) Sāļu hidrolīze un to kombinēšana no bāzēm un skābēm.
Green plant CO2 assimilation and photosynthesis O2 OSMOSIS Physiology to AIR.
Atomic rearrangement between CO2 & H2O in photosynthesis of O2aqua+C6H12O6+H2O

BufferSolution.pdfBrønsted Acid/Base weak acid/salt or weak base/salt protolitic reactions.
Buferšķīdumi.pdfBrensteda skābes/bāzes vāja skābe/sāls vai vāja bāze/sāls protolītiska reakcija.
Shuttle.pdf HEMOGLOBIN deoxy-oxy stabilized oxygen arterial concentration
[O2aqua]=6•10-5 M and pH=7.36 of physiologic Buffer as well O2 and CO2 metabolism Homeostasis and Carbonic Anhydrase.
Atspole.pdf HEMOGLOBĪNA deoksi-oksi stabilizē skābekļa arteriālo koncentrāciju
[O2aqua]=6•10-5 M un pH=7.36 fizioloģisko bufferi O2 un CO2 vielmaiņas Homeostāzē un karbo anhidrāzes enzīms.

Electrode potencial.pdf and obtaining Nernst's Potential E=Eo+(RT/F/n)log([Ox]/[Red])
Elektroda potenciāls .pdf un Nernsta potenciāla E=Eo+(RT/F/n)log([Ox]/[Red]) izvedums

Atomic orbitals .pdf s, p, d, f ; Principal quantum number n, azimutal quantum number l, magnetic quantum number ml, spin ½
Atomu orbitāles .pdf s, p, d, f; galvenais kvantu skaitlis n, azimutālais kvantu skaitlis l, magnētiskais kvantu skaitlis ml, spins ½
Chemical interaction forces .pdf , chemical bond types, covalent bond as sigma sigma  and pi   bond, metal bonds.
VSEPR Valent Shell Electron Pair Repulsion method exchange mechanism and donor acceptor coordinative bonds
Ķīmiskie mijiedarbības spēki .pdf , ķīmisko saišu veidi, kovalentā saite sigma sigma un pī , metāliskā saite.
VSEPR valento elektronu pāru apmaiņas mehānisms un donoru akceptoru koordinatīvās saites

Complex Coordinative compounds central atom bond symetrysation geometry.
Kompleksie koordinatīvie savienojumi apkārt atomam centrā kovalento saišu simetriskai ģeometrijai.

CrystalloGraphy.pdf objects around central atom bond symetrysation geometry.
Kristālu simetrija.pdf apkārt atomam centrā kovalento saišu simetriskās ģeometrijas veidojumi.

The Biological pH calculations .pdf for water solutions in human body
Bioloģiakā pH aprēķini .pdf cilvēka ķermenī ūdens šķīdumos
Surface Active Compounds (SAC).pdf , membranes and
ChiloMicrons, VLDL, LDL, HDL in human body LipidiEng.pdf;
Virsmas Aktīvas Vielas (VAV).pdf , membrānas un
hilomikroni, ĻZBL, ZBL, ABL cilvēka ķermenī Lipidi;
FABP taukskābes intracelulāri transportējošas olbaltumvielas FABPlipocalinsS;
Fatty acid binding proteins FABP intracellular transport FABPlipocalinsAS;

Channales biological Membrane Potentials .pdf the H+, Na+, K+, HCO3- and Cl- ions and Chemiosmosis Mechanism for Physiologic Biochemistry production of ATP4-in Mitochondria
Jonu kanalu potenciāli .pdf bioloģiakā membrānā H+, Na+, K+, HCO3- un Cl-un fizioloģiski-bioķīmiskais hemiosmozes mehānisms ATF4- producēšanai mitohondrijās

ENZYME Kinetics.pdf, Activity Factors Ea,A, exp(Ea/R/T) in 5 Complex reactions:
3 enzymatic gradual, joint (tandem), competitive and
2 non enzymatic parallel, radical chain (enzymatic radical not chain)
ENZĪMU kinētikas .pdf, aktivitātes faktori Ea,A, exp(Ea/R/T) 5-ās Compleksās reakcijās:
3 enzimātiskās pakāpeniskās, konkurentās, saistītās (tandēmu) un
2 neenzimātiskās paralēlas, radikālu ķēdes (enzimātiskās radikālu reakcijas nenotiek ķēdes reakciju veidā)
Student self Studies of CATALASE.pdf decreases oxidatīve stress [H2O2] 30 million times.
Studenta patstāvīgas studijas CATALASELat.pdf samazina oksidatīvo stresu [H2O2] 30 miljons reižu.

Mechanism .pdf of Enzyme governed Kinetics, Terms, Dynamics and Factors
Enzīmu .pdf vadīto reakciju kinētikas mehānisms, jēdzieni, dinamika un faktori

Proteins
(pdf) Advances (pdf)
Composite proteīns with carbohydrates, hemes, ltpids, cell membranes and nucleic acids(pdf)
Olbaltumvielu (pdf) Studijas (pdf)
Compozīti olbaltumi ar ogļhidratiem, hēmiem, ltpīdiem, šūnu membrānām un nukleīnskābēm(pdf)

Proteins encoded by human genes pdf.
Olbaltumvielas iekodētas cilvēka genomā pdf.

3LipidiDabasViel310311Eng.pdf Nutrients
3LipidiDabasViel310311.pdf DABAS VIELAS

35Ogl45Hidr150211Eng.pdf Carbohydrates and Glucose
35Ogl45Hidr150211.pdf Ogļhidrāti un glikoze

39NuklSk310311Eng.pdf Information molecules DNA and RNA
39NuklSk310311.pdf Informācijas molekulas DNS un RNS

Glikoproteīni pdf, hromoproteīni, nukleoproteīni, pdf
lipīdu transports (ekstra celulārs): lipoproteīni, lipokalīni, albumīns
lipīdu transports (intra celulārs) START un citi lipīdu saistošie proteīni
Glycoproteins pdf, Chromoproteins, Nucleoproteins, pdf
lipids transport (extra cellular): Lipoproteins, Lipocalins, Albumin
lipids transport (intra cellular) START and other lipids binding proteins

1st semester Syllabus start in Riga Stradins University
                                      Medical Chemistry 1. September 2018.year prctical studies.
B course 2nd semester Syllabus Riga Stradins University
                           Experimental Resarche MedChem since MarchOctober 2018. Year

1.semestra studiju sākums Rīgas Stradiņa universitātē Medicīniskās ķīmijas programmā 03.09.2018.
Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā A korpusa ceturtajā stāvā un lekcijas 2. auditorijā.
B kursa 2.semestra studiju apraksts Rīgas Stradiņa universitātē
                           Eksperimentālā pētniecība Medicīniskajā ķīmijā no marta 2019. gadā.

Datu grāmatiņa Data_bookSpring2015CTL.pdf 01.09.2018.
Data book Data_bookSpring2015CT.pdf 01.09.2018.

PeriodicTable of Elements ElTable2000MP13EnPColor.pdf printable A4 format English

Elementu periodiskā Tabula ElTable2000MP13PColor.pdf izdrukājama A4 formātā

Elementu periodiskā Tabula ElTable2000MP13skColorPC.pdf vidusskolai A4 formātā

B2_vitamin.pdf water soluble two electrons carrier in Biochemistry yellow riboflavin.
B2_vitamīns.pdf ūdenī šķīstošs divu elektronu pārnesējs bioķīmijā dzeltens riboflavīns.

Vispārīgā ķīmija medicïnas profïla studentiem OxRePprocesiLdW.pdf Word for Windows 2003 dokuments

Dažu populārāko Oks-Red sistēmu standart potenciālus varat atrast pēc atbilstošās tēmas OxRedBiologicalW.pdf
General Chemistry for medical students practical lab-work Ox–RedProcesesLd.pdf
Thermodynamics, electrochemistry,collected Ox-Red system tables EXEL application RedOxLehnigerHSGCO2-7-0512.xls RSU 01.02.2016.

Rïgas Stradiņa universitātes Medicīniskās ķīmijas, Eksperimentālā pētniecība ceļvedis.
Riga Stradin University Medical hCemistry, Experimental research study guide.

Magnesium cations in aquticum Brønsted equilibria - in general for a weak acid

hydroxy complexes MgOH26acdSM.htm or CaOH26acdSM.htm or NaOH6.html or

KOH6.html or AlOH63.html or CuOH24acdSM.htm and as complex stability equilibria 05.05.2008.

Chemistry Biochemistry for medical and pharmacy Students
K vitamin dependents Glu residues corrected gama-carboxylation reactions KvitaminGluGamaCarboxyl.pdf
ISIS Draw transfer graphic file (.tgf) K vitamin reaction Kvitam.tgf RSU 05.09.2010.

Riga Stradin University Acid Base indicators Riga pdf, SkabBazInd.pdf,
West India Mona University in Jamaica Chemistry Faculty Kingstone
California University Santa Barbara Biochemistry
Carnegie Mellon University Biochemistry  and Physical Chemistry Pittsburgh, PA 15213
Biochemical Interactions OpenLessons.htm Fundamentals of Biochemistry Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt 1999
Medical Biochemistry Bayne 2007 OpenLessons.htm  608 pages

1st International Baltic Symposium onScience and Technology Education
(BalticSTE2015) „STATE-OF-THE-ART AND FUTURE PERSPECTIVES“
15-18 June 2015, Siauliai, Lithuania

An approach to teaching medical chemistry that highlights interdisciplinary nature of science
Aris Kaksis, Agnese Brangule, Mihails Haļitovs : BalticSTE2015Aart.pdf
Poster: BalticSTE2015A3art.pdf

Aris Kaksis doctor chem. (Ph.D.Chem) at Riga Stradin's University assistant professor Curriculum at department of Human Physiology and Biochemistry in Riga Stradin University ariska@latnet.lv room A403, Dzirciema Str16, Riga,  LV-1007, LATVIA . Tetis.html